Generelle betingelser

Nærværende lejekontrakt gælder leje af parkeringsplads(er) i ovenfor nævnte parkeringsfacilitet i de i abonnementet/abonnementerne inkluderede tidsrum (se produkt betingelser nedenfor). Kontrakten gælder kun til parkering af indregistreret person eller varebil(er). 

Der kan ikke parkeres påhængskøretøj, motorcykel, scooter, knallert m.m. via denne aftale, ligesom reparation af eller på køretøjer ikke må finde sted i parkeringsfacilitet - dette gælder også montering og reparation af ruder, mobiludstyr o. lign. 

Parkering må kun foretages indenfor de opmærkede parkeringsbåse. Køretøjer må ikke henstilles således, at disse er til gene for ind- eller udkørsel samt til gene for øvrige brugere. Udlejer er berettiget til at fjerne eventuelle generende køretøjer. Udlejer er ikke ansvarlig for skader på eller tyveri af / fra parkerede køretøjer. 

Lejers brug af parkeringsfaciliteten sker i alle henseender på lejers egen risiko. Udlejer påtager sig intet ansvar for ulykkestilfælde, tyveri, hærværk eller skader på personer, køretøjer og udstyr m.m.