Hvad siger loven

Hvad siger loven

Parkering på offentlige arealer er reguleret via færdselsloven. De parkeringsarealer, som Q-Park administrerer, er private arealer, og her er det loven om ejendomsret og aftaleloven, der gør sig gældende. Det betyder, at Q-Park og øvrige private parkeringsselskaber arbejder ud fra andre regler end de offentlige parkeringsmyndigheder.

Ifølge den almindelige ejendomsret kan en grundejer selv fastsætte vilkår for anvendelse af de parkeringsarealer, der hører til ejendommen. Ligeledes kan grundejer vælge at lade Q-Park eller et andet privat parkeringsselskab administrere pladsen, dvs. føre opsyn med, at de fastsatte parkeringsregler bliver overholdt. Overordnet minder reglerne om dem, der gælder, når man stiger på en bus eller et tog. Har man ingen billet, kan man forvente at blive pålagt en kontrolafgift.

Reglerne for parkering på private arealer varierer fra sted til sted. Fælles for alle parkeringsarealer er, at Q-Park i samarbejde med ejeren af arealet udarbejder parkeringsbestemmelserne. Dernæst forsynes arealet med skilte, hvoraf bestemmelserne fremgår.

 

På nogle P-arealer er parkeringen forbeholdt særlige beboere eller medarbejdere, og parkering er derfor kun tilladt med særlig P-tilladelse. På andre arealer er parkering kun tilladt i et givent tidsinterval, og P-skiven skal derfor indstilles. Nogle arealer kræver, at der betales for parkeringstiden, ligesom der også er arealer, hvor parkering er helt forbudt. Uanset hvilke bestemmelser, der er på et givent areal, vil en person, der benytter P-arealet uden tilladelse eller i strid med de fastsatte bestemmelser, blive pålagt en kontrolafgift. Afgiften udstedes til dækning af administrationen for parkeringsordningen og sker i overensstemmelse med aftaleretten.

Forudsætningen for at en parkant bliver juridisk forpligtet er, at der er opsat tydelig skiltning ved indkørsel til parkeringsarealet. På skiltningen skal det fremgå, hvilke bestemmelser der er gældende for området, samt hvilke konsekvenser en uberettiget parkering vil medføre. Det er parkantens ansvar at orientere sig om parkeringsbestemmelserne inden der foretages en parkering.

Såfremt en parkant har foretaget en uberettiget parkering, udstedes en kontrolafgift i form af en strimmel med indbetalingsoplysninger, som placeres under vinduesviskeren. Af strimlen fremgår det, hvilke konsekvenser der må påregnes ved manglende indbetaling.

Såfremt afgiften ikke bliver indbetalt inden udløbet af den anførte frist, retter Q-Park henvendelse til centralregisteret for motorkøretøjer, der herefter udleverer oplysninger om navn og bopæl på ejer/bruger.

Q-Park har terminaladgang til motorregistret. Dette følger af LKGB 2013-01-09 nr. 16 – Lov om registrering af køretøjer, § 17, stk. 2, nr. 3 og BKG 2014-12-09 nr. 1315 – Bekendtgørelse om registrering af køretøjer, § 104, stk. 1. Q-Park er således berettiget til at søge i motorregistret efter navn og adresse, på de registrerede primære ejere og brugere af et motoriseret køretøj.     

Find parkering

Find parkering

By:
Søg >