Betingelser

Generelle parkeringsbetingelser
 • Betalingsparkering gælder i tidsrummet Mandag - Søndag 00:00 - 24:00
 • Parkering kan kun ske mod betaling eller ved brug af Q-Parks abonnementskort.
 • Parkering foretages ved at:
  • Benytte Q-Park abonnementskort ved ind- og udkørsel
  • Trække billet ved indkørslen. Betaling foretages kontant eller pr. kreditkort i en betalingsautomat inden udkørsel. Der kan kun betales med danske kroner.
 • Benyt samme kreditkort ved ind- og udkørsel.
 • Ved tab af billet opkræves maksimal døgntakst.
 • Parkering er kun tilladt i opmærkede P-båse.
 • Anvisninger på skiltning samt fra Q-Park’s personale skal respekteres og følges.
 • Parkering er kun tilladt for indregistreret person- eller varebil. Parkering af køretøjer uden nummerplader vil medføre politianmeldelse samt fjernelse af køretøjer for ejers regning.
 • Parkering af motorcykler, scootere, knallerter, trailere, cykler m.v. er ikke tilladt i parkeringsanlægget.
 • Reparationer af eller på køretøjer må ikke foretages i parkeringsanlægget.
 • Unødigt ophold, skating, leg eller anden form for ophold uden egentlig ærinde i parkeringsanlægget er ikke tilladt og vil blive politianmeldt.
 • Fotografering, filmoptagelser og lignende må kun finde sted efter aftale med Q-Park.
 • Omdeling af reklamer, aviser, flyers, stickers etc. er forbudt og vil blive faktureret min. kr. 1.500 ekskl. moms pr. gang.
 • Affald skal henkastes i de opstillede affaldsspande. Eventuelt efterladt affald vil blive fjernet for ejers regning.
 • Rygning er ikke tilladt i parkeringsanlægget.
 • Parkering sker i alle henseender på egen risiko og Q-Park påtager sig intet ansvar for ulykkestilfælde, tyveri eller skader på personer, køretøjer, udstyr el.lign.
arrow