Dataetik

I Q-Park Operations Denmark A/S arbejder vi med øget digitalisering, for at leve op til fremtidens krav til et moderne parkeringsselskab og for at gøre os til den mest foretrukne parkeringspartner.   

Vi vil i stigende grad bruge nye digitale teknologier til at styrke vores service, øge selvbetjeningsmuligheder, effektivere sagsbehandlingen og fremme rene og trygge parkeringsanlæg og parkeringsløsninger.

 

Dataansvarlighed

Vi er bevidste om, at der med øget digitalisering følger et stort ansvar. Vi vil sikre, at vores kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere føler sig trygge i Q-Park, uanset digitale forudsætninger, og at nye teknologier, herunder Robotic Process Automation (RPA) og kunstig intelligens kun anvendes til formål, som er i overensstemmelse med vores grundlæggende værdier som et kvalitetsparkeringsselskab.
Ansvarligheden i dataanvendelsen følger ikke blot de generelle databeskyttelsesregler, som vi er omfattet af, men også vores egne dataetiske principper. Disse har til formål at være rettesnor i vores kontinuerlige rejse mod at skabe gode parkeringsløsninger ved brug af avanceret dataanvendelse og nye teknologier. 
Opfattelsen af god dataetik er i konstant udvikling – det samme er vores arbejde med dataetik og dataetiske principper. Vi foretager derfor løbende evaluering af egne indsatser, handlinger og politikker inden for dataetik, så vi sikrer en bedre og tidssvarende implementering af dataetik i vores forretning og blandt vores personale.

 

Dataetiske principper

Vi arbejder i Q-Park efter følgende principper for dataetik: 

  • Information om brug af kunders-, medarbejderes- og samarbejdspartneres data skal være letforståeligt og lettilgængeligt.
  • Data skal behandles fortroligt og med integritet.
  • Data skal være relevant og skabe merværdi for Q-Parks opgaveløsning.
  • Q-Parks kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere skal altid have adgang til råd, vejledning og klagebehandling fra en fysisk person.

 

Datasikkerhed 

Datasikkerhed er et afgørende element i dataetik. 

Vi er vant til og har indrettet os efter at behandle mange kundedata. Vi er underlagt lovgivningsmæssige forpligtelser i forhold til datasikkerhed og databeskyttelse, og det er en integreret del af vores kultur og processer, at data behandles sikkert og forsvarligt. Vi udvikler IT-systemer og processer med kundernes, medarbejdernes og samarbejdspartners datasikkerhed for øje, og vi stiller høje krav til validitet og kvalitet af data, der anvendes. 

Vi har organiseret os, så der løbende sker kvalitetskontrol af, at datasikkerheden er på et passende niveau. Vi har procedurer der sikrer, at enhver mistanke om eller konstateret brud på datasikkerhed straks undersøges, så hændelsens omfang og betydning for de berørte kan afdækkes, ligesom Datatilsynet underrettes efter gældende regler herom.arrow