Betingelser

Vilkår og betingelser for online booking

Q-Park Operations Denmark A/S
Gladsaxevej 378, DK-2860 Søborg 
CVR. nr. 11967086

Q-Park kan kontaktes via det døgnbemandede servicecenter på tlf. +45 7025 7213, sc@q-park.dk, eller via kontaktformularen her.


VILKÅR & BETINGELSER FOR ONLINE BOOKING AF KORTTIDSPARKERING 

Aftale
Reservation
Pris
Betaling
Fortrydelsesret
Ændring af reservation
Reklamation
Misligholdelse
Ansvar
Ændring af kontraktbestemmelser
Force majeure
Lovvalg og værneting
Personoplysninger
Andre bestemmelser


AFTALE
Ved gennemført reservation af parkeringsplads indgås en aftale mellem enhver forbruger (”Kunden”) og Q-Park Operations Denmark A/S, Gladsaxevej 378, DK-2860 Søborg, CVR. nr. 11967086 (”Q-Park”).

Når reservation af parkering er bekræftet, stiller Q-Park en parkeringsplads til rådighed for Kunden på det selvvalgte tidspunkt og parkeringsanlæg. Parkeringspladsen i det valgte parkeringsanlæg er uspecificeret.

Q-Park kan kontaktes via det døgnbemandede servicecenter på tlf. +45 7025 7213, sc@q-park.dk, eller via kontaktformular på http://q-park.dk.


RESERVATION
Reservation af parkering skal ske online på http://q-park.dk. Der kan kun reserveres én parkeringsplads ad gangen. Ved reservation skal der vælges parkeringsanlæg og reservationsperiode.

Når reservation og betaling er gennemført, vil Kunden modtage en bekræftelse på skærmen samt på mail til den mailadresse, Kunden har oplyst i forbindelse med reservationen. Bekræftelsen indeholder bl.a. oplysninger om den valgte reservationsperiode og parkeringsanlæg. Kunden har således kun krav på den reserverede parkeringsplads i den valgte reservationsperiode. Kvitteringen med adgangsgivende QR-kode eller EAN-stregkode skal medbringes for at få adgang til parkeringsanlægget.

Reservationen er bindende, og aftalen er endelig, når bekræftelsen er modtaget.


PRIS
De anførte priser er i danske kroner inkl. moms.
Q-Park tager forbehold for prisfejl, prisændringer og opdateringsfejl.


BETALING
Prisen for parkering afhænger af, hvilket parkeringsanlæg der vælges og perioden, som parkeringen varer.
Ved betaling med kreditkort skal der indtastes kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre.

Som minimum skal der altid betales for parkering i den fulde reservationsperiode. Dette gælder uanset, om hele den valgte periode udnyttes eller ej, medmindre Kunden er berettiget til at fortryde reservationen.

Kundens benyttelse af parkeringspladsen regnes fra det tidspunkt, hvor Kunden faktisk påbegynder parkeringen og indtil Kundens udkørsel fra parkeringsanlægget. 

Hvis bilen afhentes før reservationsperiodens udløb, refunderes ikke for den periode, som parkeringspladsen ikke bliver benyttet.

Forlades parkeringsanlægget først efter udløb af reservationsperiodens ophør, skal der betales for den ekstra parkeringstid, som følge af den manglende rettidige afhentning af køretøjet. Dette gælder uanset årsagen hertil. Der skal betales for den ekstra parkeringstid, før anlægget forlades, og prisen vil være i henhold til de til enhver tid gældende takster i parkeringsanlægget. Det samme gælder, hvis parkeringen påbegyndes før det valgte reservationsstarttidspunkt, dog kan Kunden ankomme 15 minutter før det valgte reservationsstarttidspunkt uden ekstra betaling.

 
FORTRYDELSESRET (gælder kun forbrugere)
Kunden kan fortryde reservationen efter reglerne i forbrugeraftaleloven. Fortrydelsesfristen er 14 dage, som regnes fra den dag, hvor reservationen blev foretaget.

Udløber fristen på 14 dage på en lørdag, søndag, helligdag, grundlovsdag, den 24. december eller den 31. december, udløber fristen først den følgende hverdag.
For at gøre brug af fortrydelsesretten skal Kunden underrette Q-Park og kan foretage sin annullering enten online eller via telefon, e-mail eller brev. 
Online annullerer Kunden via linket på ordrebekræftelsen alternativt på My Q-Park på http://q-park.dk, hvis Kunden har en brugerprofil.

Hvis reservationen fortrydes senere end 24 timer før starttidspunktet af reservationen, skal dette ske telefonisk til Q-Parks døgnbemandede servicecenter på tlf. +45 7025 7213.

Giver Kunden skriftligt underretning til Q-Park pr. brev eller e-mail, skal underretningen sendes inden fristens udløb. Hvis Kunden vil sikre sig bevis for at have fortrudt rettidigt, kan Kunden f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. 

Kunden bedes oplyse: Ordre ID, fulde navn og adresse, parkeringsanlæg, dato og start- og sluttidspunkt for reservationen.

Underretning om fortrydelsen skal gives til:  
Q-Park Operations Denmark A/S
Att.: Servicecenter
Gladsaxevej 378
2860 Søborg
Tlf. 7025 7213
E-mail: sc@q-park.dk

Ved udnyttelse af fortrydelsesretten sker tilbagebetaling til Kunden på samme betalingsmiddel, som blev benyttet ved den oprindelige transaktion. Der pålægges ingen former for gebyrer som følge af udnyttelsen af fortrydelsesretten. Dog refunderer Q-Park ikke betalingskortgebyret.


ÆNDRING AF RESERVATION
Der kan ikke foretages ændring i reservationen, efter den er bekræftet, men Kunden kan benytte sin fortrydelsesret og annullere reservationen via linket på ordrebekræftelsen og herefter foretage en ny reservation på http://q-park.dk.


REKLAMATION
Enhver klage eller reklamation skal rettes direkte til Q-Park via kontaktformular på http://q-park.dk eller ved at ringe til Q-Parks døgnbemandede servicecenter på tlf. +45 7025 7213.

Reklamation over mangler ved serviceydelsen skal ske uden ugrundet ophold til Q-Park, ellers mister Kunden sin ret til at gøre sin reklamation gældende.


MISLIGHOLDELSE
Det præciseres, at parkeringspladsen i det ønskede parkeringsanlæg er uspecificeret.

Q-Park forbeholder sig retten til at pålægge et kontrolgebyr på kr. 750,00 ved Kundens tilsidesættelse af bestemmelser og skiltning i parkeringsanlægget, og hvor Kundens parkering foregår til gene for andre. 


ANSVAR
Nedenstående ansvarsbestemmelser gælder ikke, hvis andet følger af ufravigelige regler i dansk ret.

Indkørsel i og brug af parkeringsanlægget sker for egen risiko og i henhold til Q-Parks regler og retningslinjer, som skiltet i parkeringsanlægget. Hverken Q-Park eller parkeringsanlæggets ejer kan holdes ansvarlig for ulykker, tyveri, skader på personer, køretøjer, værdigenstande eller deslignende, uanset årsag. Ligeledes kan Q-Park ikke gøres ansvarlig for indirekte tab og følgeskader.
 

ÆNDRINGER AF KONTRAKTBESTEMMELSER
Aftaler og betingelser kan ændres/ophøre som følge af offentlige pålæg, forskrifter eller andre forhold, som Q-Park ikke kan bære ansvaret for. Oplysning om sådanne ændringer vil fremgå på http://q-park.dk.


FORCE MAJEURE
Såfremt levering af serviceydelsen forsinkes eller udelukkes som følge af uforudsete forhold, som Q-Park ikke er herre over, herunder – men ikke begrænset til – krig, mobilisering, terrorhandlinger (herunder trusler om sådanne), brand, strejke, boykot, blokade og lockout (herunder blandt personalet i Q-Park), lukning af veje eller tilkørsler til parkeringsanlæg og/eller naturkatastrofer, udsættes leveringstiden i tilsvarende kalenderdage.

Q-Park kan ikke gøres ansvarlig i tilfælde af force majeure.
 

LOVVALG OG VÆRNETING
Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med nærværende salgs- og leveringsbetingelser, skal afgøres efter dansk ret.
Såfremt uoverensstemmelser ikke kan løses i mindelighed, skal enhver tvist indbringes for retten i København som første instans.
 

PERSONOPLYSNINGER
I forbindelse med reservation af parkering sker der behandling af personoplysninger om Kunden (navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, kreditkortoplysninger og nummerpladeoplysninger). Behandlingen sker i overensstemmelse med persondataloven, og oplysningerne vil ikke blive videregivet til tredjemand. Q-Parks Privacy Statement findes på q-park.dk

Ved besøg på q-park.dk gemmes informationer (de såkaldte cookies) om, at Kunden har besøgt hjemmesiden. 


ANDRE BESTEMMELSER
Q-Park kan til enhver tid revidere ovenstående salgs- og leveringsbetingelser for parkering i sine parkeringsanlæg ved at opdatere denne side.
 
Copyright © Q-Park Operations Denmark 2021 


arrow