Betingelser brug og leje af e-park

Brugeren er ved bestilling af e-park indforstået med indholdet i denne brugeraftale

1. Aftalen omfatter leje og brug af Q-Parks system til digitale parkeringstilladelser e-park. Brugeren har indgået aftale om brug af systemet og evt. leje af terminaler/tablets og standere i henhold til den bestilling, som er afgivet.

2. Aftalen omfatter muligheden for at udstede digitale parkeringstilladelser. Dette sker enten ved, at en medarbejder fra Brugeren eller gæsten hos Brugeren udsteder en digital tilladelse ved brug af PC-løsningen eller ved brug af den/de lejede terminaler/tablets. Q-Park kontrollerer, om biler parkeret på området er i besiddelse af en digital eller fysisk parkeringstilladelse. Dette sker ved opslag i den database, hvor Brugeren eller gæsten hos Brugeren har registreret køretøjet. Såfremt Q-Park ved kontrol af pladsen finder køretøjer, der ikke har en tilladelse, som er gyldig på tidspunktet for kontrollen, er Q-Park berettiget til at udstede en kontrolafgift på pt. kr. 875,-. Såfremt det viser sig, at afgiften er udstedt, fordi Brugeren eller en gæst hos Brugeren har lavet en fejlregistrering, berettiger dette ikke til, at afgiften annulleres. Det er således alene Brugeren eller dennes gæst, der er ansvarlig for korrekt registrering af den digitale tilladelse. Q-Park kan således ikke gøres ansvarlig herfor.

3. Brugeren er indforstået med, at såvel system som evt. terminaler/tablets er Q-Parks ejendom, og at Q-Park er rettighedshaver. Misbrug af terminaler/tablets og system er således ikke lovligt og kan medføre krav om erstatning m.m.

4. Brugeren er ansvarlig for almindelig vedligehold af de lejede terminaler/tablets og er erstatningsansvarlig for eventuelle skader som følge af misbrug, manglende vedligehold eller uagtsom omgang med og brug af disse. Den lejede terminal/tablet leveres med 2 nøgler som kan benyttes i forbindelse med en evt. genstart af terminalen/tablet. Det er brugerens ansvar at opbevare nøglerne forsvarligt. Hvis nøglerne bortkommer og der skal installeres en ny lås så vil brugeren blive faktureret kr. 250,- for en ny lås inkl. nøgler. Q-Park skal omgående underrettes ved fejl og skader på udstyret.

5. Såfremt Brugeren har bestilt e-park terminaler, vil Brugeren modtage disse fra Q-Park for egen installation. Det er Brugeren, der er ansvarlig for, at terminalen er tilsluttet og fungerer. Skulle terminalen miste kontakten til mobilnetværket, er det Brugerens ansvar at genetablere kontakten. Der kan ikke udstedes digitale tilladelser, hvis der ikke er kontakt til nettet. Ved nedbrud kan papirtilladelser fra Q-Park bruges. Alternativt skal brugeren selv oprette midlertidige p-tilladelser i e-park hvis brugeren har adgang til dette. Afgifter, som måtte blive udstedt til køretøjer, der ikke har en tilladelse som følge af nedbrud, bliver ikke annulleret med mindre, der er indgået særlig aftale med Q-Park forud herom.

6. Brugeren har med sin bestilling accepteret at betale for brugen af e-park og skal således betale de fremsendte fakturaer. Faktureringen sker forud og kvartalsvis. Såfremt betaling ikke sker rettidigt kan Q-Park både lukke for adgangen til systemet, afhente terminalerne og opsige aftalen med øjeblikkelig varsel. Evt. ubetalte fakturaer vil blive overdraget til retslig inkasso. Ved fremsendelse af rykkerskrivelse vil der blive pålagt et rykkergebyr. Der tages forbehold for prisstigninger.


7. Aftalen kan opsiges af Brugeren med et varsel på løbende måned plus 1 måned. Aftalen ophører dog uden varsel, såfremt aftalen om parkeringskontrol opsiges af pladsejer. Denne aftale er dermed underlagt aftalen mellem pladsejer og Q-Park.

8. Ved ophør af aftalen skal udstyret omgående og senest inden 10 dage returneres på forsvarlig vis til Q-Park på Brugerens regning. Ved manglende rettidig returnering eller ved eventuel beskadigelse af udstyret, både under lejeforholdet og ved returnering, holdes Brugeren erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige regler.

 

Version 1.1 – 09-03-2022

Q-Park Operations Denmark A/S – Gladsaxevej 378 – 2860 Søborg – CVR 11967086

 
arrow